Błogosławionej Siostry Sancji, serafitki
18 sierpnia

Janina Szymkowiak żyła w latach 1919 - 1942, do końca pozostała wierna Bogu. Swą codzienność uświęcała przez heroiczną miłość. Była gorącą czcicielką Serca Jezusowego.

Beatyfikowana została przez papieża Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku.

Papież podczas homilii tak nauczał: "Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie ( ... ) Wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: < Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich>. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień!"***Boże, Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa,
który hojnie rozdzielasz swoje dary,
aby rosła rzesza Twoich świętych,
pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej,
Błogosławionej Sancji,
przyrzekającej w godzinie swej śmierci,
że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci
z najpewniejszą nadzieją wysłuchania,
udziel mi łaski, o jaką Cię gorąco proszę
przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Opracowała Maria Krasnosielska