Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia

Liturgiczny okres Adwentu (jak wyraził to papież Paweł VI w adhortacji Marialis cultus) to czas "szczególnie stosowny do oddawania w należyty sposób czci Bożej Rodzicielce", łączy on bowiem wątek maryjny z chrystologicznym. Wpisanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP w kontekst Adwentu ma nam uświadomić, że ten wyjątkowy przywilej i dar otrzymała Maryja ze względu na szczególne i niepowtarzalne zadanie, jakie miała spełnić w historii zbawienia - Boże macierzyństwo.
Ze względu na godność Matki Zbawiciela, boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi Maryja została zachowana od samego początku od zmazy grzechu pierworodnego. Już w chwili poczęcia została Maryja napełniona przez Boga łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha świętego.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. (a wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej istniał na długo przedtem). Zgodny on jest z tekstami Pisma świętego: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej"(Rdz 3, 15); "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą"(Łk 1, 28), a także wynika z Tradycji oraz pism Ojców Kościoła.
Definicja dogmatu podana w wydanej przez Piusa IX w 1854 r. bulli Ineffabilis Deus brzmi: "Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego". Prawda o świętości Maryi, zwłaszcza od czasu Soboru Efeskiego (431 r.), który nadał Jej tytuł Bożej Rodzicielki, jest nieprzerwanie w Kościele głoszona, stąd nazwanie Maryi Najświętszą.

Jan Dunst Szkot (franciszkański teolog działający w XIII w., beatyfikowany przez Jana Pawła II) zwrócił uwagę na to, że przywilej Niepokalanego Poczęcia nie musi wykluczać potrzeby odkupienia Maryi, ale może oznaczać inną drogę tego odkupienia. Maryja została odkupiona przez swojego Syna w znaczeniu pełniejszym: przez zachowanie od wszelkiego grzechu, a więc w sposób wyjątkowy i doskonalszy.
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w jakimś sensie pokazuje nam również prawdę o naszym odkupieniu - Maryja jawi się jako Pierwsza wśród odkupionych i nasza Siostra (por. Paweł VI, Marialis cultus).***


Tajemnicą Maryi jest blask, który emanuje z Jej osoby nie naruszonej przez zło. Maryja jest stworzeniem bez grzechu. Maryja jest bytem ludzkim w pierwotnym pięknie, którym Stworzyciel go przyodział. Maryja jest zrealizowanym projektem Boga. Kiedy anioł nazywa Ją "pełną łaski", używa Jej prawdziwego imienia, które ukazuje nam tajemnicę Jej niepowtarzalnej tożsamości.

(Ojciec Livio Fanzaga)


Panie, nie pozwól,
żebym w pośpiechu i hałasie
nie usłyszał Twojego pukania.

W Poznaniu Kościół pw. NMP Niepokalanie Poczętej znajduje się przy ul. Mariackiej 15.
Opracowała Maria Krasnosielska