Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia

Uroczystość ta (popularnie nazywana Świętem Trzech Króli) jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Pierwsze ślady obchodów tej uroczystości spotkać można już w III wieku pod nazwą Epifanii, czyli objawienia się Syna Bożego poganom - mówi o tym Ewangelia św. Mateusza.
Początkowo Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie obchodzono jednocześnie. Dopiero od IV wieku (na Zachodzie) zaczęto obchodzić je oddzielnie. Epifania stała się wspomnieniem i uobecnieniem trzykrotnego objawienia się Jezusa Chrystusa światu: podczas pokłonu trzech Mędrców, w czasie chrztu Jezusa w Jordanie i podczas cudu w Kanie Galilejskiej, z położeniem szczególnego nacisku na objawienie się Chrystusa jako oczekiwanego Zbawiciela trzem Mędrcom.
Na Wschodzie tego dnia nie wspomina się pokłonu trzech Mędrców, lecz chrzest Jezusa w Jordanie. Jest to dzień modlitw o jedność chrześcijan i ewangelizację narodów, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół dziękuje Bogu za dar wiary oraz za dar otwarcia się na Boże światło, co wiąże się z odwiecznym dążeniem człowieka do spełnienia siebie i jest tego spełnienia warunkiem.

Jan Paweł II nauczał: "Trzeba pozwolić trzem Mędrcom iść do Betlejem. Z nimi razem idzie każdy człowiek, który za definicję swego człowieczeństwa uznaje prawdę o otwarciu ducha ku Bogu, prawdę wyrażoną w zdaniu: altoria te quaera (szukaj rzeczy od ciebie wyższych)".
Święty Wincenty Pallotti, założyciel Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pisał: "Pokłon świętych mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby nowonarodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, a więc i my mamy naśladować świętych mędrców. Dlatego też za ich przykładem mamy wszyscy mimo trudności, a nawet dalekiej i uciążliwej drogi, udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi " (Wybór pism, t. I, Poznań - Warszawa, 1978 r.).

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Składając je Mędrcy uznali w Chrystusie Króla (złoto), człowieka (mirra) i Boga (kadzidło). Stosownie do ilości darów złożonych Dzieciątku przyjmuje się, że do Betlejem przybyło trzech Mędrców (ich imiona są pochodzenia późniejszego) - bezpodstawnie uważanych za królów, ponieważ ani Pismo Święte, ani najstarsze dokumenty o przybyłych do Jezusa królach nie wspominają.

W tradycji polskiej zachował się zwyczaj znaczenia poświęconą kredą wejściowych drzwi domu i kreślenia na nich inicjałów Trzech Mędrców: K+ M + B (z podaniem bieżącego roku). Spotkać można również interpretację, że słowa te w pisowni łacińskiej (C M B) są pierwszymi literami słów: Christus mansionem benedicat, tzn. Niech Chrystus ten dom błogosławi. Symbol ten - umieszczony na drzwiach - jest jednocześnie publicznym wyznaniem wiary i oznacza, że w domu tym mieszkają chrześcijanie.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywamy w liturgii tajemnicę objawienia się poganom Chrystusa jako prawdziwego Zbawiciela. Tego też dnia modlimy się w intencji dzieci w krajach misyjnych i zbieramy ofiary, aby przyjść im z pomocą.W Poznaniu Kościół pw. Objawienia Pańskiego znajduje się przy ul. Miastkowskiej 28 (Ławica).


***


Panie, który cudownym światłem przyprowadziłeś do Jezusa Trzech Mędrców i napełniłeś ich radością, gdy poznali Zbawiciela - prosimy, niech spłynie Twoje błogosławieństwo na tych, którzy idą głosić innym radość z przyjścia na ziemię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Otwórz serca naszych braci na potrzeby cierpiących dzieci i spraw, niech hojnie przyjdą im z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Opracowała Maria Krasnosielska