Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Kończy się okres Wielkanocy
"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku" (Dz 2, 1 - 6).

Pan Jezus, po spożyciu z Apostołami Ostatniej Wieczerzy, wiedząc, że zbliża się Jego śmierć, powiedział: "Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie"(J 15, 26). W tych słowach obiecał swoim uczniom, że nie pozostaną sami, gdy On powróci do swojego Ojca. Jezus przygotowywał Apostołów do tego momentu i pragnął, aby ich serca otworzyły się na działanie Ducha Świętego.
Nastąpiło to w dniu Pięćdziesiątnicy - gdy Apostołowie wraz z Maryją trwali w Wieczerniku na modlitwie zstąpił na nich Pocieszyciel. To On udzielił im mocy do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie.

Od dnia Pięćdziesiątnicy ujawnia się moc i potęga charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego. Dają one wierzącym siłę do wykonywania określonych zadań na rzecz jednoczenia i umacniania wspólnoty Kościoła a celem ich udzielania jest służba dobru wspólnemu. (Św. Paweł za najważniejszy z darów uznaje miłość, to ona jest fundamentem, na którym można budować.)

Duch Św. obdarza darami również konkretnego człowieka. Są to nadprzyrodzone sprawności, uzdalniające do przyjmowania i spełniania natchnień Bożych. Kościół, opierając się na nauce płynącej z Pisma Świętego, wymienia siedem darów Ducha Świętego:
- mądrości - by uznać, że Bóg jest Miłością,
- rozumu - by rozumieć prawdy wiary,
- rady - by podejmować właściwe decyzje,
- męstwa - by bronić prawdziwych wartości,
- pobożności - by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi,
- umiejętności - by dostrzegać Boga w otaczającym świecie,
- bojaźni Bożej - by być człowiekiem zawierzenia.

Duch Święty - to Trzecia Osoba Boska Trójcy Świętej, mająca taką samą naturę jak Bóg Ojciec i Syn Boży.

Święto Pięćdziesiątnicy - zwane też Świętem Tygodni, było znane w Izraelu od dawna. Obchodzono je 50 dni po Święcie Paschy. Pobożni Żydzi, rozproszeni po wielu krajach, odbywali wtedy pielgrzymkę do Jerozolimy. Najczęściej posługiwali się językiem greckim lub jednym z dialektów aramejskich, Galilejska mowa Apostołów była dla nich obca, dlatego zdumiewali się, gdy rozumieli wszystko, czego ci nauczali.

Wyraz "duch" odpowiada hebrajskiemu ruach i greckiemu neuma - słowom oznaczającym pierwotnie wiatr, tchnienie oraz element życiodajny.

Paraklet - imię Ducha Świętego w Ewangelii św. Jana, zwykle tłumaczone jako "Pocieszyciel". Słowo to funkcjonuje również w znaczeniu: rzecznik, obrońca.

Wiatr i ogień - w Biblii są znakami niewyrażalnej obecności Boga.

Charyzmat - dar nadprzyrodzony, którego Jezus Chrystus udziela wiernym za pośrednictwem Ducha Św. w celu wypełniania określonych zadań we wspólnocie Kościoła.

Liczba "7" - podobnie, jak wiele liczb w Biblii, ma znaczenie symboliczne; oznacza obfitość, pełnię, całość.
***Każdy człowiek potrzebuje pomocy Ducha Świętego, dlatego wzywa Go w modlitwie:

Przybądź, Duchu Stworzycielu,
dusz wiernych Nauczycielu.
Nawiedź z pełnią łaski Bożej
Serca nasze, któreś stworzył.

Tyś Dar Boga Najwyższego,
Namaszczenie Syna Jego,
Życia Zdrój, Miłości Słońce,
Pocieszyciel i Obrońca.

Panie Jezu,
Uczyń nas posłusznymi Duchowi Świętemu. Spraw, abyśmy pozwolili się kształtować Temu, który ożywia i uświęca. Spraw, aby ten "słodki Gość duszy" był przez nas zawsze przyzywany, zawsze słuchany, zawsze miłowany. Niech współczesny człowiek nie sprzeciwia się natchnieniom Twojego Świętego Ducha.***

W Poznaniu Kościół pw. Ducha Św. znajduje się przy ul. Jaromira 1.
Opracowała Maria Krasnosielska